BELLbydgoszcz zaprasza na zajęcia indywidualne i grupowe z serii język polski dla obcokrajowców.

Zajęcia prowadzone są na wszystkich poziomach zaawansowania, a program zajęć dostosowany jest do indywidualnych potrzeb słuchaczy. Kurs obejmuje 60 godzin lekcyjnych, zajęcia odbywają się raz w tygodniu w wymiarze 90 minut. Grupy liczą maksymalnie 12 osób.

Uczymy języka polskiego ogólnego, biznesowego i specjalistycznego.

Kursy języka polskiego dla cudzoziemców prowadzone przez naszych lektorów opierają się przede wszystkim na indywidualnym podejściu do ucznia. Poza podręcznikiem oferujemy również szeroki zakres dodatkowych materiałów pomocnych w jak najszybszym opanowaniu języka polskiego.

Jeśli dopiero rozpoczynasz przygodę z językiem polskim nauczymy Cię podstawowych zwrotów oraz najważniejszych zagadnień leksykalnych i gramatycznych. Szeroki zakres słownictwa sprawi, że Twój polski od początku będzie brzmiał naturalnie. Już w trakcie kursu poczujesz, że potrafisz bezproblemowo porozumiewać się w typowych, prostych codziennych sytuacjach komunikacyjnych.

Od pierwszej lekcji język polski będzie jedynym językiem, który będziesz słyszeć, i którego będziesz używać. Patrząc na obrazki i ilustracje oraz słuchając dialogów będziesz uczyć się języka w naturalny sposób – podobnie jak dziecko przyswajające język poprzez słuchanie i obserwację otaczającego je świata. Nowe słowa, wyrażenia i struktury gramatyczne będziesz poznawać w ich naturalnym kontekście oraz w starannie zaplanowanej kolejności. Dlatego nie tylko szybko nauczysz się rozumieć i mówić po polsku, lecz równocześnie zaczniesz myśleć w tym języku.

Dzięki naszemu kursowi nauczysz się:

 • Porozumiewać się w typowych, prostych, codziennych sytuacjach komunikacyjnych
 • Tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne i pisemne na znane lub interesujące Cię tematy
 • Opisywać doświadczenia, zdarzenia, a także plany i marzenia oraz krótko uzasadnić i wyjaśnić swoje opinie i zamierzenia
 • Radzić sobie w większości codziennych sytuacji komunikacyjnych

Co otrzymujesz w cenie kursu

 • Test i rozmowa kwalifikacyjna
 • Zajęcia dydaktyczne
 • Podręcznik oraz materiały dodatkowe
 • Egzamin próbny (dla kursów egzaminacyjnych)

Polish for foreigners

BELLbydgoszcz invites you to individual and group Polish classes.

Group classes are conducted at all levels of advancement, and the curriculum is tailored to the individual needs of the students. The course includes 60 teaching hours. Classes are held once a week for 90 minutes. Groups have a maximum of 12 people.

We teach general, business and specialist Polish.

Our Polish courses for foreigners are based primarily on an individual approach to a student. In addition to the textbook, we also offer a wide range of extra materials to accelerate your mastery of the Polish language.

If you are just starting your adventure with Polish, we will teach you basic phrases and the most important lexical and grammatical issues. A wide range of vocabulary will make your Polish sound natural from the beginning.  During the course, you will be able to communicate without any problems in typical, everyday communication situations.

From the first lesson, Polish will be the only language you will hear and use. By looking at pictures and illustrations, and listening to dialogues, you will learn the language in a natural way – just like a child acquiring a language by listening and observing the world around them. You will learn new words, expressions and grammatical structures in their natural context, and in a carefully planned order. Therefore, not only will you quickly learn to understand and speak Polish, but at the same time you will start thinking in this language.

At our courses you will learn to:

 • communicate in typical, everyday communication situations
 • create simple, coherent oral and written statements on topics that are familiar or interesting to you
 • describe experiences, events, as well as plans and dreams, and briefly justify and explain your opinions and intentions
 • cope with most everyday communication situations

In the price of the course you get:

 • test and interview
 • classes
 • textbook and additional materials
 • mock exam (for exam courses)

Польский язык для иностранцев

Школа иностранных языков BELL в Быдгоще приглашает всех иностранцев на индивидуальные и групповые занятия по польскому языку. Занятия проводятся на всех уровнях обучения, а программа разработана с учётом индивидуальных потребностей учеников.  Занятия проводятся один раз в неделю по 90 минут. Максимальное каличество учеников в группах – 12 человек.

Мы обучаем польскому языку повседневного общения.

Курсы польского языка для иностранцев, проводимые нашими преподавателями, в первую очередь основаны на принципе индивидуального подхода к ученикам. Кроме учебников мы предлагаем также широкий диапазон дополнительных материалов, которые помогут вам выучить польский язык как можно быстрее.

Если вы только начинаете своё приключение с польским языком, мы научим вас основным фразам, а также поможем вам понять и усвоить самые важные лексико-грамматические явления. Широкий диапазон словарного запаса приведёт к тому, что ваш польский язык с самого начала будет звучать естественно. Уже во время курсов вы почувствуете, что можете легко общаться в типичных, простых повседневных ситуациях.

С первых занятий польский язык будет для вас единственным языком, который вы будете слышать и которым вы будете пользоваться. Работая с картинками и иллюстрациями, а также слушая диалоги, вы будете изучать язык естественным образом – точно так же, как ребёнок, приобретающий язык, котоый слушает окружающий его мир и наблюдает за ним. С новыми словами, выражениями и грамматическими структурами вы будете знакомиться в их естественном контексте и в тщательно спланированном порядке. Поэтому вы не только быстро научитесь понимать польский язык и говорить по-польски, но и начнёте думать на этом языке.

Благодаря нашим курсам вы научитесь:

 • общаться в типичных, простых, повседневных коммуникативных ситуациях
 • создавать простые, последовательные устные и письменные высказывания на известные вам или интересующие вас темы
 • описывать пережитое, события, а также планы и мечты, и кратко обосновывать и объяснять своё мнение и свои намерения
 • справляться с большинством повседневных коммуникативных ситуаций