BELLbydgoszcz zaprasza na zajęcia indywidualne i grupowe z serii język polski dla obcokrajowców. Zajęcia prowadzone są na wszystkich poziomach zaawansowania, a program zajęć dostosowany jest do indywidualnych potrzeb słuchaczy. Dla zainteresowanych przygotowaliśmy kurs języka polskiego obejmujący 100 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 75 minut lub raz w tygodniu po 150 minut. Grupy liczą maksymalnie 12 osób.

Uczymy języka polskiego ogólnego, biznesowego i specjalistycznego, dzięki czemu język polski dla obcokrajowców staje się zdecydowanie łatwiejszy.

Kursy języka polskiego dla cudzoziemców prowadzone przez naszych lektorów opierają się przede wszystkim na indywidualnym podejściu do ucznia. Poza podręcznikiem oferujemy również szeroki zakres dodatkowych materiałów pomocnych w jak najszybszym opanowaniu języka polskiego.

Jeśli dopiero rozpoczynasz przygodę z językiem polskim nauczymy Cię podstawowych zwrotów oraz najważniejszych zagadnień leksykalnych i gramatycznych. Szeroki zakres słownictwa sprawi, że Twój polski od początku będzie brzmiał naturalnie. Już w trakcie kursu poczujesz, że potrafisz bezproblemowo porozumiewać się w typowych, prostych codziennych sytuacjach komunikacyjnych.

Od pierwszej lekcji język polski będzie jedynym językiem, który będziesz słyszeć, i którego będziesz używać. Patrząc na obrazki i ilustracje oraz słuchając dialogów będziesz uczyć się języka w naturalny sposób – podobnie jak dziecko przyswajające język poprzez słuchanie i obserwację otaczającego je świata. Nowe słowa, wyrażenia i struktury gramatyczne będziesz poznawać w ich naturalnym kontekście i w starannie zaplanowanej kolejności. Dlatego nie tylko szybko nauczysz się rozumieć i mówić po polsku, lecz równocześnie zaczniesz myśleć w tym języku.

Dzięki naszemu kursowi nauczysz się:

 • Porozumiewać się w typowych, prostych, codziennych sytuacjach komunikacyjnych
 • Tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne i pisemne na znane lub interesujące Cię tematy
 • Opisywać doświadczenia, zdarzenia, a także plany i marzenia oraz krótko uzasadnić i wyjaśnić swoje opinie i zamierzenia
 • Radzić sobie w większości codziennych sytuacji komunikacyjnych

Co otrzymujesz w cenie kursu

 • Test i rozmowa kwalifikacyjna
 • Zajęcia dydaktyczne
 • Podręcznik oraz materiały dodatkowe
 • Pozalekcyjne konsultacje z nauczycielem w szkole
 • Prawo korzystania z biblioteki
 • Egzamin próbny (dla kursów egzaminacyjnych)

Польский язык для иностранцев

Школа иностранных языков BELL в Быдгоще приглашает всех иностранцев на индивидуальные и групповые занятия по польскому языку. Занятия проводятся на всех уровнях обучения, а программа разработана с учётом индивидуальных потребностей учеников. Наши курсы польского языка как иностранного рассчитаны на 100 учебных часов. Занятия проходят два раза в неделю по 75 минут или один раз в неделю по 150 минут. Максимальное каличество учеников в группах – 12 человек.

Мы обучаем польскому языку повседневного общения, деловому и специальному, благодаря чему польский язык даётся иностранцам легче.

Курсы польского языка для иностранцев, проводимые нашими преподавателями, в первую очередь основаны на принципе индивидуального подхода к ученикам. Кроме учебников мы предлагаем также широкий диапазон дополнительных материалов, которые помогут вам выучить польский язык как можно быстрее.

Если вы только начинаете своё приключение с польским языком, мы научим вас основным фразам, а также поможем вам понять и усвоить самые важные лексико-грамматические явления. Широкий диапазон словарного запаса приведёт к тому, что ваш польский язык с самого начала будет звучать естественно. Уже во время курсов вы почувствуете, что можете легко общаться в типичных, простых повседневных ситуациях.

С первых занятий польский язык будет для вас единственным языком, который вы будете слышать и которым вы будете пользоваться. Работая с картинками и иллюстрациями, а также слушая диалоги, вы будете изучать язык естественным образом – точно так же, как ребёнок, приобретающий язык, котоый слушает окружающий его мир и наблюдает за ним. С новыми словами, выражениями и грамматическими структурами вы будете знакомиться в их естественном контексте и в тщательно спланированном порядке. Поэтому вы не только быстро научитесь понимать польский язык и говорить по-польски, но и начнёте думать на этом языке.

Благодаря нашим курсам вы научитесь:

 • общаться в типичных, простых, повседневных коммуникативных ситуациях
 • создавать простые, последовательные устные и письменные высказывания на известные вам или интересующие вас темы
 • описывать пережитое, события, а также планы и мечты, и кратко обосновывать и объяснять своё мнение и свои намерения
 • справляться с большинством повседневных коммуникативных ситуаций