Nasza szkoła oferuje kompleksowe programy szkoleniowe w zakresie języków obcych stworzone specjalnie dla potrzeb firm i instytucji. Każdy program budujemy w oparciu o wyznaczone wspólnie z klientem cele oraz wnikliwą analizę umiejętności językowych Słuchaczy.

Każdy kurs dostosowujemy do wymagań i oczekiwań klientów.

NASZA OFERTA ZAWIERA:

 • kompleksową organizację szkolenia,

 • pełną obsługę administracyjną,

 • opracowanie autorskiego programu nauczania,

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych,

Nauczanie prowadzone jest głównie w oparciu o metodę komunikatywną, rozwijającą umiejętność swobodnego i celowego porozumiewania się. Jej zaletą jest aktywne wykorzystywanie czasu zajęć przez każdego Słuchacza dzięki pracy w parach lub małych grupach. Ważnym elementem naszych programów są konwersacje, dyskusje, odgrywanie scenek czy studium przypadku. 

Nasz program koncentruje się na kształceniu ogólnych umiejętności językowych, niezbędnych do sprawnego posługiwania się językiem obcym zarówno we wszystkich sytuacjach zawodowych jak i życiowych.

Obejmuje rozwijanie czterech sprawności: mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania i pisania oraz poszerzanie słownictwa i znajomości gramatyki, a także ćwiczenie wymowy.

W naszej pracy wykorzystujemy zarówno własne jak i specjalistyczne materiały renomowanych wydawnictw, przy czym dobór pomocy dydaktycznych jest dostosowany do potrzeb i wymagań Słuchaczy, profilu kursu oraz intensywności szkolenia. Nasza oferta obejmuje zarówno kursy regularne na wszystkich poziomach zaawansowania, jak również specjalistyczne programy zawierające zagadnienia związane z funkcjonowaniem poszczególnych branż, firm i instytucji.

Organizacja szkolenia językowego

Naszym klientom instytucjonalnym oferujemy kompleksową organizację szkolenia i pełną obsługę na wszystkich etapach – od pierwszego kontaktu klienta z przedstawicielem szkoły, poprzez realizację wybranego programu, aż do otrzymania świadectw i raportu końcowego.

Punktem wyjścia przy wyborze celów i treści szkolenia jest analiza rzeczywistych potrzeb językowych firmy lub instytucji. Dokładnie sprawdzamy poziom znajomości języka obcego Słuchaczy w oparciu o specjalistyczne testy językowe w formie pisemnej i ustnej. Wyniki analizy potrzeb i testów zostają przedstawione kierownictwu przedsiębiorstwa lub instytucji w postaci szczegółowego raportu uwzględniającego program szkolenia językowego, definiującego cele i treści nauczania, podział Słuchaczy na grupy i ich liczebność, dobór materiałów dydaktycznych, harmonogram zajęć, miejsce przeprowadzania szkolenia i kosztorys.

Na życzenie klienta przygotowujemy okresowe raporty, które zawierają informacje o frekwencji na zajęciach, zakresie zrealizowanego materiału, oceny i – w uzasadnionych przypadkach – korekty programowe.

Każdy etap szkolenia kończy się testem, a Słuchacze otrzymują zaświadczenia, które zawierają informacje dotyczące czasu trwania szkolenia, zakresu zrealizowanego programu, wyniki testu, ocenę postępów w nauce i propozycje kontynuacji nauki.

PRZED ROZPOCZĘCIEM SZKOLENIA

 • spotkanie z przedstawicielem szkoły: ustalenie potrzeb i oczekiwań klienta

 • przeprowadzenie testów diagnostycznych i analiza potrzeb językowych

 • opracowanie harmonogramu szkolenia i podział Słuchaczy na grupy

 • opracowanie szczegółowego programu szkolenia

 • dobór materiałów szkoleniowych

W TRAKCIE REALIZACJI SZKOLENIA

 • realizacja programu nauczania (zajęcia i indywidualna praca Słuchaczy)

 • konsultacje językowe i metodyczne

 • monitorowanie postępów

 • testy sprawdzające i utrwalające

 • egzaminy próbne (dotyczy kursów egzaminacyjnych)

 • pełna obsługa administracyjna szkolenia

 • na życzenie klienta: raporty okresowe

PO ZAKOŃCZENIU SZKOLENIA

 • zaświadczenia i świadectwa ukończenia kursu

 • ocena szkolenia, jego przebiegu i skuteczności

 • raport podsumowujący

 • propozycje dalszej współpracy