Nasza szkoła oferuje kompleksowe programy szkoleniowe w zakresie języków obcych stworzone specjalnie dla potrzeb firm i instytucji. Każdy program budujemy w oparciu o wyznaczone wspólnie z klientem cele, oraz wnikliwą analizę umiejętności językowych słuchaczy. Każdy kurs dostosowujemy do wymagań i oczekiwań klientów.

NASZA OFERTA ZAWIERA:

 • kompleksową organizację szkolenia

 • pełną obsługę administracyjną

 • opracowanie autorskiego programu nauczania

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Nauczanie prowadzone jest głównie w oparciu o metodę komunikatywną, rozwijającą umiejętność swobodnego i celowego porozumiewania się. Jej zaletą jest aktywne wykorzystywanie czasu zajęć przez każdego słuchacza dzięki pracy w parach lub małych grupach. Ważnym elementem naszych programów są konwersacje, dyskusje, odgrywanie scenek czy studium przypadku. Praca na zajęciach jest zwykle uzupełniana indywidualną pracą słuchaczy w domu.

Nasz program koncentruje się na kształceniu ogólnych umiejętności językowych, niezbędnych do sprawnego posługiwania się językiem obcym zarówno we wszystkich sytuacjach zawodowych jak i życiowych. Obejmuje rozwijanie czterech sprawności: mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania i pisania oraz poszerzanie słownictwa i znajomości gramatyki, a także ćwiczenie wymowy.

Organizowane przez nas szkolenia uwzględniają potrzeby językowe słuchaczy oraz rozwijają słownictwo i umiejętności językowe potrzebne danej grupie zawodowej, zgodne z jej profilem działalności.

W naszej pracy wykorzystujemy zarówno własne jak i specjalistyczne materiały renomowanych wydawnictw, przy czym dobór pomocy dydaktycznych jest dostosowany do potrzeb i wymagań słuchaczy, profilu kursu oraz intensywności szkolenia. Nasza oferta obejmuje zarówno kursy regularne na wszystkich poziomach zaawansowania, jak również specjalistyczne programy zawierające zagadnienia związane z funkcjonowaniem poszczególnych branż, firm i instytucji.

Organizacja szkolenia językowego

Naszym klientom instytucjonalnym oferujemy kompleksową organizację szkolenia i pełną obsługę na wszystkich etapach – od pierwszego kontaktu klienta z przedstawicielem szkoły, poprzez realizację wybranego programu, aż do otrzymania świadectw i raportu końcowego.

Punktem wyjścia przy wyborze celów i treści szkolenia jest analiza rzeczywistych potrzeb językowych firmy lub instytucji. Dokładnie sprawdzamy poziom znajomości języka obcego słuchaczy w oparciu o specjalistyczne testy językowe w formie pisemnej i ustnej. Wyniki analizy potrzeb i testów zostają przedstawione kierownictwu przedsiębiorstwa lub instytucji w postaci szczegółowego raportu uwzględniającego program szkolenia językowego, definiującego cele i treści nauczania, podział słuchaczy na grupy i ich liczebność, dobór materiałów dydaktycznych, harmonogram zajęć, miejsce przeprowadzania szkolenia i kosztorys.

Na życzenie klienta przygotowujemy okresowe raporty, które zawierają informacje o frekwencji na zajęciach, zakresie zrealizowanego materiału, oceny i – w uzasadnionych przypadkach – korekty programowe.

Każdy etap szkolenia kończy się testem, a słuchacze otrzymują zaświadczenia, które zawierają informacje dotyczące czasu trwania szkolenia, zakresu zrealizowanego programu, wyniki testu, ocenę postępów w nauce i propozycje kontynuacji nauki.

PRZED ROZPOCZĘCIEM SZKOLENIA

 • spotkanie z przedstawicielem szkoły: ustalenie potrzeb i oczekiwań klienta

 • przeprowadzenie testów diagnostycznych i analiza potrzeb językowych

 • opracowanie harmonogramu szkolenia i podział słuchaczy na grupy

 • opracowanie szczegółowego programu szkolenia

 • dobór materiałów szkoleniowych

W TRAKCIE REALIZACJI SZKOLENIA

 • realizacja programu nauczania (zajęcia i indywidualna praca słuchaczy)

 • konsultacje językowe i metodyczne

 • monitorowanie postępów słuchaczy

 • testy sprawdzające i utrwalające

 • egzaminy próbne (dotyczy kursów egzaminacyjnych)

 • pełna obsługa administracyjna szkoleniana

 • na życzenie klienta: raporty okresowe

PO ZAKOŃCZENIU SZKOLENIA

 • zaświadczenia i świadectwa ukończenia szkolenia

 • ocena szkolenia, jego przebiegu i skuteczności

 • raport podsumowujący

 • propozycje dalszej współpracy

NASZA OFERTA ZAWIERA:

 • kompleksową organizację szkolenia

 • pełną obsługę administracyjną

 • opracowanie autorskiego programu nauczania

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych