Dla Słuchaczy chcących przygotować się do egzaminu z języka polskiego (poziom B1 i B2)  proponujemy kurs przygotowawczy, opracowany zgodnie z wytycznymi dotyczącymi Państwowego Egzaminu z Języka Polskiego jako Obcego. Kurs obejmuje 60 godzin lekcyjnych, zajęcia odbywają się raz w tygodniu w wymiarze 90 minut.

W ramach zajęć oferujemy naszym Słuchaczom rzetelne przygotowanie do w/w egzaminu. Zapewniamy egzaminy próbne oraz zestaw materiałów konieczny do pełnej realizacji opracowanego przez nas programu, który obejmuje:

 • rozwijanie umiejętności słuchania i czytania poprzez liczne tematycznie dobrane ćwiczenia oraz testy egzaminacyjne
 • rozwijanie umiejętności pisania
 • rozwijanie umiejętności wypowiedzi
 • poszerzanie słownictwa w oparciu o wymogi egzaminacyjne
 • zapoznanie Słuchaczy z technikami zdawania egzaminów, ich strukturą i zasadami testowania

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych Lektorów oraz Egzaminatorów Państwowych Egzaminów z Języka Polskiego jako Obcego w oparciu o profesjonalnie dobrany program kursu.

Co otrzymujesz w cenie kursu

 • Test i rozmowa kwalifikacyjna
 • Zajęcia dydaktyczne
 • Podręcznik oraz materiały dodatkowe
 • Prawo korzystania z biblioteki
 • Egzamin próbny

Preparation course for the State Examination in Polish as a Foreign Language

For students who want to prepare for the Polish language exam (level B1 and B2), we offer a preparatory course, developed in accordance with the guidelines for the State Examination in Polish as a Foreign Language. The course includes 60 teaching hours. Classes are held once a week for 90 minutes.

As part of the classes, we offer our students reliable preparation for the above-mentioned exam. We provide mock exams and a set of materials necessary to fully implement the program we have developed, which includes:

 • developing listening and reading skills through numerous thematically selected exercises and exam tests
 • developing writing skills
 • developing speaking
 • expanding vocabulary based on exam requirements
 • familiarizing students with exam-taking techniques, their structure and testing principles

Classes are conducted by experienced teachers and examiners of the State Examination in Polish as a Foreign Language, and are based on a professionally selected course programme.

In the price of the course you get:

 • test and interview
 • classes
 • textbook and additional materials
 • mock exam